​Lejebetingelser

LT Maskinudlejning A/S.​

​1. Almindelige betingelser

​1.1

Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de i vor Lejeguide angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med LT Maskinudlejning A/S, vedrørende det i lejekontrakten/ordrebekræftelsen anførte materiel (herefter kaldet ”Det Lejede Materiel”).

​1.2

De i Lejeguiden opgivne priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af lejeren.

​1.3

Skaffevarer, hvorved forstås varer, hvortil der ikke er fastsat listepris, faktureres til gældende dagspriser.

​1.4

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

​2. Lejemålets varighed og beregning

​2.1

Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader Afhentnings- og afleveringsstedet for Det Lejede Materiel, som nærmere angivet i Lejeaftalen (herefter kaldet ”Vor Plads”) til og med den dag materiellet tilbageleveres på Vor Plads.

2.2

Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om Det Lejede Materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5-dages arbejdsuge á 8 timer fra kl. 7-15, hvor andet ikke er aftalt, medmindre andet fremgår af prislisten.

I det omfang Det Lejede Materiel benyttes lørdag-søndag beregnes tillige lejeafgift for disse dage. Lejer er derfor forpligtiget til uopfordret og på tro og love at erklære overfor LT Maskinudlejning A/S, hvorvidt Det Lejede Materiel i lejeperioden er anvendt lørdag-søndag. Weekendleje defineres som lørdag og søndag, benyttes materiellet ud over, debiteres ekstra dagleje.

​3. Depositum og legitimation

​Efter aftale.

I tilfælde af lejen ønskes annulleret indenfor 48 timer før lejemålets start tidspunkt, forbeholder vi os retten til at beholde det forudbetalte depositum.

​4. Misligholdelsesbeføjelser

​4.1

Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand.

​4.2

I tilfælde af mangler ved Det lejede Materiel, som ikke skyldes Lejers forhold eller brug, er Lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af LT Maskinudlejning A/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for LT Maskinudlejning A/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for lejer, medmindre afhjælpning må anses påføre LT Maskinudlejning A/S uforholdsmæssige omkostninger.

Udover afhjælpning er lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/ eller omlevering. I tilfælde af mangler, som skyldes Lejers forhold eller brug af Det Lejede Materiel, er Lejer forpligtiget til straks at kontakte LT Maskinudlejning A/S med henblik på udbedring og afregning.

Herunder for den forlængelse af lejeperioden, som udbedringen måtte medføre, og må ikke i øvrigt i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra LT Maskinudlejning A/S lade Det Lejede Materiel reparere af egne folk eller tredjemand.

​5. Ansvarsfraskrivelse​

​5.1

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel.

Herunder, men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

5.2

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til Driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af Det Lejede Materiel er således LT Maskinudlejning A/S uvedkommende.

I denne sammenhæng anses som Driftstab et hvert direkte eller indirekte tab eller skade opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til Det Lejede Materiel.

5.3

Vedrørende ansvar for Det Lejede Materiels farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.

5.4

Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende.

5.5

LT Maskinudlejning A/S er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder men ikke begrænset til arbejdsnedlæggelser, strejker, maskinskader, forsinkelser, mv. opstået i anledning af krig, optøjer, brand, myndighedsindgreb, lockout samt vejrlig, herunder, lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder.

​6. Brug af Det Lejede Materiel

​6.1

LT Maskinudlejning A/S produkter og materiel er baseret på udlejning til faglærte brugere, hvorfor der alene gives mundtlig vejledning. Der forefindes skriftlig vejledning på materiellet. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af Det Lejede Materiel. Der må ikke foretages forandringer på LT Maskinudlejning A/S materiel uden samtykke fra LT Maskinudlejning A/S.

​6.2

Alt materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på Vor Plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring, sandblæsning og påfyldning af brændstof betales af lejeren.

​6.3

Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af Det Lejede Materiel og er forpligtet til at sørge for anmeldelse til alle relevante myndigheder, herunder f.eks. Arbejdstilsynet samt eventuelle kabel- og ledningsejere.

​6.4

Lejer er forpligtet til at sikre, at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med gyldigt certifikat, ligesom øvrigt materiel alene må betjenes af personale, der besidder de fornødne kundskaber hertil.

Lejer er herudover forpligtiget til at drage omsorg for, at de medarbejdere hos Lejer, der anvender Det Lejede Materiel, modtager den fornødne instruktion og oplysning om sikkerhedsmæssige forhold, som efter producentens eller offentlige myndigheders forskrifter, skal iagttages ved brug af det pågældende materiel.

​6.5

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige og driftsmæssige vedligeholdelse af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier, mv.

​7. Ejendomsret

​7.1

Det Lejede Materiel forbliver i lejeperioden LT Maskinudlejning A/S ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Er et finansieringsselskab ejer af udstyret/materiellet er finansieringsselskabet berettiget til at tilbagetage udstyret ved LT Maskinudlejnings A/S manglende betaling til finansieringsselskabet. Det påhviler Lejer til enhver tid at påse, at LT Maskinudlejning A/S identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i lejeperioden.

​7.2

LT Maskinudlejning A/S eller dennes repræsentant har til enhver tid ret – men ikke pligt – til at besigtige Det Lejede Materiel.

​7.3

Det Lejede Materiel må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den aftalte som anført i Lejekontrakten/ordrebekræftelsen uden meddelelse til LT Maskinudlejning A/S, ligesom Det Lejede Materiel ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra LT Maskinudlejning A/S.

​8. Misligholdelse

​8.1

I tilfælde af Lejers Væsentlige Misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med LT Maskinudlejning A/S, er LT Maskinudlejning A/S berettiget til at hæve aftalen og afhente Det Lejede Materiel, ligesom Lejer på anfordring er forpligtet til at udlevere dette til LT Maskinudlejning A/S eller dennes repræsentant.

​8.2

Som Væsentlig Misligholdelse anses i denne aftale: afsigelse af konkursdekret- eller indledning af akkordforhandlinger overfor Lejer, Lejers iværksættelse af stille eller anmeldt betalingsstandsning, udlån eller udlejning af Det Lejede Materiel til tredjemand, fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker, iværksættelse af tekniske forandringer samt anden misbrug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til ikke forskriftsmæssig anvendelse, samt enhver betalingsmisligholdelse.

​8.3

Demontering og tilbagetransport af materiellet sker i tilfælde af ophævelse for Lejers regning og risiko.

9. Driftsudgifter

​9.1

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Hvor Det Lejede Materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes LT Maskinudlejning A/S, opstår ventetid inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive debiteret lejeren.

​10. Lejers ansvar for Det Lejede Materiel​

​10.1

Det Lejede Materiel skal under hele lejeperioden være behørigt forsikret af lejeren.

​10.2

Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på Det Lejede Materiel, herunder for dets betjening i hele lejeperioden og indtil materiellet er afhentet af LT Maskinudlejning A/S eller afleveret på Vor Plads.

​10.3

Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen betales/erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks anmeldes til LT Maskinudlejning A/S. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med anmodning om, at rapport sendes til LT Maskinudlejning A/S senest inden for 48 timer efter anmeldelsen.

​11. Forsikringsforhold for materiel lejet i Danmark​

​11.1

Forsikringen (tingsforsikring) der er tegnet af udlejer dækker brand, tyveri, hærværk samt skader som opstår som følge af en pludselig udefra kommende årsag, eksempelvis påkørsel, nedstyrtende genstande, beskadigelse af karosseri. Forsikringen dækker ikke nogen former for mekanisk/hydraulisk skade. Tyveri er udelukket dækket såfremt det lejede befinder sig i aflåst bygning eller bag minimum 2 meter højt hegn og bag låst stålport.

Forsikringen dækker ikke:

 • Jordbor
 • Hydro-hammer
 • Betonhammer
 • Kapsave
 • Dykpumper
 • Jordlop
 • Pladevibrator
 • Jord raketter + slanger + smøreæg
 • Div. håndværktøj.

​11.2

Ikke-indregistrerede motorkøretøjer er ansvarsforsikret i henhold til færdselsloven og dækker skader forvoldt overfor 3. person, når det ikke-indregistrerede motorkøretøj er i brug som køretøj.

​11.3

Ansvarsforsikringen dækker ikke når motorkøretøjet anvendes i en arbejdssituation og køretøjet benyttes som arbejdsredskab.

​11.4

Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lign. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring.

​11.5

Forsikringen begrænser ikke ansvaret hos Lejer til de nævnte summer. Overskrider skaden således forsikringssummen er Lejer ansvarlig for det tab LT Maskinudlejning A/S lider.

​11.6

Lejer hæfter for skader på det lejede med følgende beløb beregnet af materiellets nyværdi:

​Produkter Nyværdi Selvrisiko pr. begivenhed

 • ​Maskiner og lifte 0,00 kr. – 800.000,00kr. Selvrisiko 34.500,00 kr.
 • Maskiner og lifte 800.000,00 kr. – Op efter. Selvrisiko 42.500,00 kr.

​11.7

Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler, lejer kun halv selvrisiko.

​11.8

Hvis skaden sker! Alle skader der opstår i lejeperioden skal uden ophold anmeldes til LT Maskinudlejning A/S. Lejer har pligt til at udfylde og aflevere en skadeanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen til LT Maskinudlejning A/S umiddelbart efter skaden er sket. Skader sket som følge af tyveri, hærværk og anden kriminalitet skal anmeldes til politiet indenfor 48 timer og lejer skal sørge for, at politirapport sendes til LT Maskinudlejning A/S.

​11.9

Forsikringer tegnet af lejer. Såfremt lejer kan dokumentere, at have tegnet tingsforsikring for det lejede tilsvarende udlejers forsikring, og kan dokumentere, at forsikringen er i kraft og præmien er betalt i lejeperioden kan denne forsikring efter nærmere aftale med udlejer træde i stedet for den af udlejer Efter aftalte forsikring. Ved udbetaling af skadeserstatning fra lejers forsikringsgiver, skal udbetaling udelukkende ske til LT Maskinudlejning A/S.

​11.10

Lejer er under alle omstændigheder forpligtiget til, at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring.

​12. Betalingsbetingelser​

​12.1

Betaling sker senest på det i lejeaftalen fastsatte tidspunkt. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for én leverance, er LT Maskinudlejning A/S berettiget til uden ansvar at tilbageholde alle yderligere leverancer til Lejer indtil betaling er sket, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

​12.2

Eventuelle rabatter uanset art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, hvor der har været tilknyttet en rabat, forbeholder LT Maskinudlejning A/S sig ret til at fakturere listepris på leverancen.

​12.3

I tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne er LT Maskinudlejning A/S berettiget til at afhente Det Lejede Materiel.

​12.4

LT Maskinudlejning A/S kan til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgiften.

​13. Vagtordning

Der er etableret en vagtordning, således at Lejer altid kan komme i kontakt med LT Maskinudlejning A/S, også udenfor normal åbningstid. Bruges vagtordningen debiteres lejer efter de til enhver tid gældende takster, som findes på www.Ltmaskinudlejning.dk

​14. Ændringer

LT Maskinudlejning A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende lejeguide samt lejepriser uden forudgående varsel, bortset fra løbende aftaleforhold, hvor ændringerne træder i kraft med en måneds varsel.

​15. Særlige betingelser

Der forefindes særlige betingelser, som kan udleveres på forlangende. De særlige betingelser gælder for lejeaftale på Kraner og Hejs, Vandbygningsmateriel, udlejning af maskiner med fører samt til Privatkunder.

​16. Lovvalg og værneting

​16.1

I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed LT Maskinudlejning A/S og lejer imellem, benyttes byretten i Roskilde

​16.2

Aftalen er underlagt dansk ret

1. januar 2012